Privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op:

17-5-2018

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Print en Inkstation Vianen
Voorstraat 21, 4132 AM Vianen

Hierna te noemen: Print en Inkstation Vianen

Het gebruik van persoonsgegevens door Print en Inkstation Vianen
Print en Inkstation Vianen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. en social media. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld uw werkgever.

Persoonsgegevens
Print en Inkstation Vianen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·         NAW-gegevens

·         Contactgegevens, zoals e-mailadres(sen) en telefoonnummers

·         Geslacht

·         Inhoud van communicatie

·         IP-adres

Doeleinden
Print en Inkstation Vianen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·         Het onderhouden van contact;

·         Een goede en efficiënte dienstverlening;

·         Beheer van het cliëntenbestand;

·         Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

·         Het bieden van begeleiding op maat;

·         Het verzorgen van opleidingen;

·         Verbetering van de dienstverlening;

·         Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

·         Benchmarking;

·         Beheren, bewerken en printen van uw document

·         Facturering;

·         Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·         Marketing;

·         Nakoming van wettelijke verplichtingen;

·         Het voeren van geschillen;

·         Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Print en Inkstation Vianen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·         Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·         De bescherming van haar financiële belangen;

·         De verbetering van haar diensten;

·         Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Print en Inkstation Vianen persoonsgegevens uitwisselen. Print en Inkstation Vianen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Print en Inkstation Vianen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Print en Inkstation Vianen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt met als uitzondering Google Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Print en Inkstation Vianen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Print en Inkstation Vianen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Print en Inkstation Vianen passende beveiligingsmaatregelen genomen middels wachtwoorden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Uw rechten
U heeft het recht om Print en Inkstation Vianen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Print en Inkstation Vianen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Print en Inkstation Vianen

t.a.v. G.J. den Hartog

Voorstraat 21

4132 AM Vianen

info@inkstationvianen.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Print en Inkstation Vianen, laat dit dan vooral aan ons weten.

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Print en Inkstation Vianen, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op de website van Print en Inkstation Vianen

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-5-2018.

Print en Inkstation Vianen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.